Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Stretnutie v Pezinku.
Termín: 3.júna.2009.
Zástupcovia EVIRS Bratislava, Modra, Pezinok, Nitra sa stretli u člena EVIRS p. Petra Rajnica, aby pod vedením konzula Eques Ing.Slezáka skoordinovali svoje aktivity v prospech slovenskej kultúry vína. Klikni
Eques Ing.Slezák bol prijatý medzi rytierov vína Francúzska. Hostite¾ p. Peter Rajnic s medajlovým vínom. Už sa pripravuje rok 2010, reprezentaèné aktivity. Kufrík s vínnymi arómami, aby sme sa aj v tomto zjednotili s Sú tu presné vône na vinárske degustácie. Jednotlivci o h¾adaní najoptimálnejších metód výroby vína. Jedno z ocenených ružových. Firma Limbavin. Porovnávali sme francúzske, Vajnorské ave¾a našich. Zeleò pred 600 roèným múrom. Komíny p.Petra Rajnica slúžia k jeho kulinárskym špecialitám Nechýba ani vodná zeleò. Tento Pinot patril medzi exelentné vína. Medzi rytierov Francúzska patrí svetová umelecká elita. Francúzske snaženia sú ve¾mi podobné našim. Nový Zéland - ve¾mi zaujímavá chu a vyváženos. Domáci pán je výborný zabávaè. Mgr. Všeteèka v rozhovore s organistom. Spoloèné foto v priate¾skej atmosfére.