Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Spoločná príprava európskej akcie.
Termín: 4.júna.2009.
Na obecnom úrade v Čajkove sa stretli pani Starostka obce Čajkov Emília Nichtová a judex de vino Mgr. Všetečka - Konstanty šéf komturátu Nitra, aby prejednali prípravu konzulátfestu s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční 12.septembra v Čajkove. Pod názvom Festival Hudby a Vína spojený s medzinárodným konzulátfestom EVIRS a OEVE pod názvom AMICORUM COMMODO. Klikni
Privítala sympatická kancelária starostky p. Nichtovej Rokovací stôl s èerešòami a návrhmi textov. Ocenili prínos pre vinárov regiónu a perspektívu spolupráce. Èajkov v dia¾ke. Èajkovské vinohrady na ceste spä. Romantická cesta pri Èajkove.