Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Stretnutie na južnom Slovensku.
Termín: 16.júna.2009.
Majster Vladimír Plachý zorganizoval stretnutie vedenia členov EVIRS a OEVE, kde sa riešili otázky ďaľšieho prehĺbenia medzinárodnej kultúrnej spolupráce a zbližovania európskych národov. Prezreli sme trendy vývoja zahradnej architektúry v umeleckom skanzene - sochy, ako prirodzenú súčasť života, umelecké aktivity spojené s vínom, postavené na tradičnej stredoeurópskej platforme. Klikni
Zátišie s ohòom. Boduje èexské výtvarné umenie. Bez komentára. Harmónia kameòa a prírody. Bazén v umeleckom skanzene. Jedna zo zaujímavých fontán. Režisér a filmár Jirko Fojtík pred sériou záberov. Prechádzka skanzenom.Všeteèková, Máczová, Majster Plachý. Príchod konzula Ing.Slezáka a jeho doprovodu. Foto po odovzdaní darèekov. Súèasou skanzenu je aj vinotéka. Príchodu  eques Ing. Roda sme sme sa všetci potešili. Prechádzka areálom p. Kissová a konzul Ing.Slezák. Mgr. Art. Všeteèka vysvet¾uje svoj poh¾ad na obrazový symbol Ateliér bol plný krásnych poh¾adov na Slovenskú krajinu. Majster Plachý a Ing.Rod v popredí ateliéru. Nechýbala vynikajúca kamera Jirku Fojtíka. Eques Ing. Kamenár o reprezentácii v Rakúsku.