Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Moravské vína v Bratislave
Termín: 18.júna.2009.
Na pozvanie českých predstaviteľov pricestoval do Bratislavy judex de vino Mgr. Všetečka - komturei Nitra, aby sa nielen zúčastnili oficiálnej prezentácie moravských vín, ale aby upresnili termíny akcií slovenských vinárov v Prahe. Klikni.
Bratislavská radnica práve pripravuje vinársku akciu. Pod sochou Rolanda, bolo rušno. Jedno z TOP šampanských hneï na zaèiatku. Prezentaèné firmy boli precízne vybraté. Nosný program habánskych sklepov. Kvalita bola dominujúca. Wine Dietrichstein. Postavené na tradícii. Výborná propagácia èo nám na SK chýba! Propagaèné materiály na stoloch aj v stojanoch. Èeský ve¾vaslanec pán Vladimír Galuška otvára výstavu. Zástupcovia Slovenska a Èiech. Spolu sme pripravovali akciu v Nitre. Mgr Všeteèka o medzinárodných spoluprácach. Rozhovor s paòou pána ve¾vyslanca. Ve¾mi vyrovnané vína. Aj výstava ako celok, bola prínosom. Veèerná Bratislava - plná života a pohybu.