Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Návšteva priateľa Ing.Milana Chudého.
Termín: 23.júla.2009.
Vinohrady nad Váhom obec cenených vín regiónu - navštívili zástupcovia komturátu Nitra Mgr. Všetečka a Majster Vladimír Plachý s hlavným koordinátorom pre región Pavlom Tuturom. Láska k viniču a vínu, vyhratý boj o kvalitu produktu - to je stručná charakteristika práce poctivého a nadšeného vinára Ing. Milana Chudého. Klikni.
Pre Vás, èo h¾adáte dobré víno. Všade dookola zeleò. Majster V.Plachý judex de vino vo vstupnej miestnosti. Ing. Chudý pri jeho produktoch. Až to¾ko odrôd! Zátišie pri dome pôsobilo ve¾mi priate¾sky. Ing.Chudý o vinièi, ako o svojich deoch. Ten upravený vinohrad je na Slovensku, nemý¾te sa. Ing. Chudý vysvet¾uje svoje pestovate¾ské ciele. Objasòovanie postupov a názorov. Aj zabudnuté odrody prežívajú... Plány Ing.Milana Chudého bez pomoci EÚ! F¾ašky - citlivo adjustované a balené sú samozrejmosou. Etikety v¾avo a takto, budeme pokraèova.