Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Dechtice výjazdové zasadanie.
Termín: 15.júla.2009.
Výjazdové zasadanie EVIRS sa konalo u nášho rytiera p. Jána Rajnica. Súčasľou stretnutia bolo odovzdanie Čestného uznania za dosiahnutý medzinárodný úspech Majstrovi Vladimírovi Plachému, príprava kalendária na rok 2010, zhodnotenie prípravy medzinárodného fóra vínnej kultúry Nitra - Čajkov. Klikni
Pán Rajnic nás pod¾a zvyku èakal s èašou vína. p.Macík(Tokaj) hosp. Všeteèková a p. Plachý obdivujú výzdobu Dvorná dekorácia. Konzul Ing.Slezák pri odovdávaní Èestného uznania EVIRS. judex Všeteèka s p. Rajnicom a priate¾mi. Zbierka vagónových štítkov od dôb Márie Terézie. Tanky na víno v podzemí. p. Rajnic pri prednáške o histórii Dechtíc a jeho výroby vín Vyrezávané sudy, pýcha majite¾a. Detajl rezby suda. p. Rajnic o vzniku pivnice. Majster Plachý obdivoval archív. Pravá pivnièná koštovka. Pohár s výborným obsahom. Gastronómka hospes Všeteèková obdivuje prácu kuchára. Výborné domáca jedlá ohrozili všetkým dietu. Majster Plachý v rozhovore s režisérom J.Fojtíkom. Trendy EVIRS smerujú k vinárskym históriám. Formovanie spoloèných názorov. Vyjadrenie vïaky priate¾ovi Jánovi Rajnicovi.