Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Príprava letných spoluprác.
Termín: 10 - 13. aug. 2009.
Využili sme ponuku chorvátskych priateľov na prípravu pravidelných letných výstav obrazov Majstra Vladimíra Plachého spojených s degustáciami slovenských vín a hudobnými produkciami - v projekte Hudba a Víno. Klikni
Majster Plachý a K.Všeteèková nad skicami. Pred stretnutím so zástupcami kultúry. Jedno z romantických zákutí. Na návšteve u miestnych vinárov. Vínotéka na melej dedinke prekvapila svojou ponukou. Ochotná sprievodkyòa vínnou ponukou. Stretnutie pri chorvátskych vínach. Pivnice ako u nás i s barikom. Útulný svet vinárov. Dozrievajúce plody. Starý preš a drviè na hrozno. Žánrový obrázok. Cesta zákutiami prístavu. Poh¾ad na ostrovné vinohrady. Majster Plachý poèas rozhovoru. Rytierske poháre, ako dar miestnym spolupracovníkom. Jadno z degustovaných Hvarských vín. Všetky mali nápis kvalitetno vino... Skutoèná kvalita vo forme rakúskeho biovína. S p. Nemèekom zástupcom rakúskych vinárov. Èerstvo nama¾ovaný obraz Majstra Plachého. Romantika pred dedinkou. Vynikajúce dia¾nice Chorvátska.