Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

SVA Lednice na Moravě
Termín: 20 - 22 august. 2009.
Študenti Slovenskej Vinárskej Akadémie absolvovali študijný pobyt na Zahradníckej fakulte MZLU v Lednici, spojený s návštevami vinárskych prevádzok. Vynikajúci dojem z výberu prednášajúcich umocnili aj praktiká a rozhovory s vinármi oblasti, ktorí sú súčasťou reperezentácie tejto oblasti. Klikni
Záhradnícka fakulta na európskej úrovni, poh¾ad na foyer. Príchod študentov SVA do školy. Prednášková sála s pripravenými pomôckami pre študentov SVA. Študentka SVA p. Všeteèková a pozadí p. Rajnic s p. Kamenáro Spoloèné foto pre fakultou MZLU. Naši študenti v školskej menze. Poobedòajšia exkurzia v extrémnom horku. Eques Slezák, Kamenár a judex Majster Plachý a Všeteèka     Ing. Budín (Moravíno Valtice) objasòuje ich technologické po Praktická èas - dopady technológie na kvalitu vína. p. Macík (Tokaj) pred odjazdom na ïa¾šiu exkurziu. Svetoznámy vinár p. Michlovský (Doc, Ing. DrSc.) s Eques Sle Jeden s pútaèov nadštandardnej firmy. Študenti v penzióne Onyx. Vinárstvo Jedlièka - Novák Boøetice. Oproti známa Kraví hora. Jedno z vinárstiev našich ratierskych priate¾ov.(Ing.Šlancar Sonberg novovybudovaná prevádzka. Spoloèné foto v neskutoènej horúèave. Poh¾ad na Pálavu v pá¾ave. Jeden z produktov Sonberg. Pivnica fakulty - miesto tisíc zázrakov a nových chutí. Aj takéto existujú. Študent p. Pitoòák si názvy zaznamenáva do telefónu. Príprava veèere. Súkromné stretnutie študentov pri muzike. Doc. Ing. Burg o využití mechanizácií vo vinohradoch. Doc. Pavloušek PhD pri praktikách vo vinohradoch školy. Pred fakultou, pred odchodom. Posledné pozdravy medzi študentami.