Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Školenie v Smoleniciach.
Termín: 4.sept.2009.
Školenie vedúcich pracovníkov na zámku v Smoleniciach v rámci medzinárodného projektu prof. Medouza z USA. Klikni.
Smolenice v daždi. Nádvorie smolenického zámku. Výh¾ad na krajinu z balkóna poèas prestávky. Pripravené pohostenie nám dobre padlo. Prednášate¾ Ing. Švec, pri zahajovacom prejave. Závereèné foto teamu.