Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Vinobranie v Čajkove.
Termín: 12.sept. 2009.
Súčasťou Medzinárodného fóra vínnej kultúry bolo vinobranie v Čajkove spojené s akreditáciou hospes a inronizáciou consiliarus a judex Európskeho Vinárskeho Ratierskeho Stavu. Bohatej medzinárodnej suite predsedali prítomní členovia rady OEVE z Eisenstadtu. Klikni.
Úèastníci - rytieri mali stretnutie vo Víne Nichta. Zástupkyne Slovakgold. Košickí èlenovia rytierskeho stavu. Sympatické dámy spreváduali našich priate¾ov z Košíc. Vinár Branislav Nichta pripravil bohaté pohostenie. Mimoriadne teplo, dvor - Víno Nichta. Medzitým takto pripravili priestory KD Èajkov. Pripravená výstava obrazov Majstra V.Plachého. Príprava spoèívala na pleciach p. hospes Všeteèkovej. Prof. Michalica okúzlil rytierov v èajkovskom kostole. Dr. Vrtel z heraldickej sekcie MV SR osobne odovzdal erby. Erbová listina prevzatá konzulom eques Slezákom. Sólista opery SND Ján Galla. Najvýznamnejší èlenovia levického regiónu. Foto v Èajkovskom kostole. Slávnostný sprievod¡sprevádzal tanec malej èajkovanky. V sprievode nechýbal herald. Dr Vrtel. Hlavný organizátor Mgr Všeteèka stredobodom záujmu médií. Historické foto v Èajkove pre Èajkov. Akreditovaný Branislav Nichta fa. Víno Nichta. Akreditovaný Pavol Tutura z Hlohovca. Akreditovaný Ing. Jozef Uhnák z Rybníka. Akreditovaní èlenovia páni Uhnák a Tutura. Akreditovaný Ing. Matej Blaško fa. Baburka. Intronizovaný Pavol Varga do pozície radca vína.