Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Deň po - ráno.
Termín: 13.sept. 2009.
Medzinárodné fórum vínnej kultúry dalo zabrať. Stres, hektiku vymenila pokojná demontáž výstavy, raňajky odchádzajúcich a prísľuby nových stretnutí.Klikni
Nemusí redakène rieši krváky, koneène len o víne. Èlen SVA ráno, fit a usmiaty - je to o dobrom víne.... Raòajšie stretnutie pred novým projektom pre Košice. Hmotné zosobnenie medzinárodnej ceny. Ešte stále neverí, že je najlepší. Èajkov - pre Vínom Nichta. (Idú z kostola). Milé prijatie s hroznom a priate¾stvom. U Nichtovcov. Kameraman Jirko Fojtík s majstrom Plachým. Demontáž bez pomoci. Hospes Všeteèková zase predbehla aktivitou pomocníkov, ktorí Ranná rozcvièka v KD Èajkov, - sólistka K. Všeteèková. Pokraèovanie rozcvièky. Deštrukcia po konštrukcii, dav pomocníkov v Èajkove.