Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Návšteva šeského veľvyslanectva vo Viedni.
Termín: 30.sept. 2009.
Na pôde českého veľvyslanectva vo Viedni sa stretli nielen politici, predstavitelia top firiem ČR, ale aj umelci Rakúska, Slovenska a Čiech. Členovia Ordo Equestris Vini Europae - Dá sa povedať, že to bola jedna s prekrásnych akcií poriadaných v mene európskej spolupatričnosti a ideí Európskych Vinárskych Rytierskych Stavov . Klikni.
Pred ve¾vyslanectvom ÈR vo Viedni. Hospes K.Všeteèková a judex. V.Plachý s darèekmi s Tokaja. Vína rodiny Macíkových boli darom. Prekrásna záhrada lemovala slávnos. Umelecké diela doslova na každom kroku. Jedno z diel exteriéru. Dokonalá harm=nia. Ožil kovový odpad. Mgr. Všeteèka s Majstrom V.Plachým. Ocenili sme krásu. Vína Tokaja Macík winnery zabodovali. Rytierski priatelia. Je nieèo viac? Dobroty z Prahy. Bezkonkurenèné chuovky. Priatelia v rytierstve - všetci èlenovia OEVE. Za Wien prišiel èlen senátu p. Nekvasil. Spoloèné foto èlenov OEVE. Majite¾ firmy p. L. Šlancar v akcii. Vynikajúci catering strednej !!!školy zo Znojma!!!! Obdivovali sme po výtvarnej stránke aj chuovej. Zišlo sa do 500 ¾udí. Vynikajúce víno L. Šlancara bolo hitom veèera. Nadštandardný záujem médií. Toto je ORF. Svetoznáma speváèka Tamara Trojani s kolegom Mgr Všeteèkom. Zatavil sa aj dirigent Konstantin Schenk. Riadite¾ divadla Astorka V. Èerný s paòou. Odovzdávanie daru rodiny Macík  Tokaja pánu Dor òákovi. Tokajská spomienka na krásny veèer. Kalendáre EVIRS vzbudzovali pozornos. Zápisy do pamätnej knihy.