Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

SVA v Ruste.
Termín: 8.októbra.2009.
Poslucháči Slovenskej Vinárskej Akadémie sa zúčastnili študijného pobytu v mekke rakúskeho vinárstva na Weinakademie v Ruste. Konzul EVIRS Ing. Slezák nielenže vybavil tento náučný pobyt, ale dohodol pravidelnú spoluprácu na vzdelávaní novej generácie vinárov a gastronómov. Klikni
Staroveká budova Weinakademie v Ruste. Zmodernizovaná, èistá a upravená. Jedna z prednáškových siení. Úvod do marketingu vinárstva v Rakúsku. Štúdium materiálov pred zapoèatím prednášok. Pravda o rakúskom vinárstve. Kultúra a tradícia na prvom mieste. EVIRS pracuje na týchto témach od samého poèiatku. Foto úèastníkov pred školou. Obed v príjemnom záhradnom prostredí. Pri stoloch sa debatovalo o získaných poznatkoch. Príjemný poh¾ad na nádvorie hotela. Jedno z hotelových zákutí. Poh¾ad do hotelového parku. Tradièné drobnosti, ktoré potešia oèi. Téma vína bola aj na zahrade. Róbert Páleš pri dokumentácii. Malá výstavka vín na zahrade.