Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Svetové vína pre SVA.
Termín: 9.okt. 2009.
Predstaviť svetové vína, ich rozdiely a tvorbu sa podujal profesor Dr Jozef Schuller Weinakademie v Ruste, Bolo to dopoludnie neuveriteľne poučné a všetci do jedného si odnášali poučenie, ako zlepšovať, ako hľadať to lepšie v o vinárstve Slovenska.Klikni
Na estetike a èistote budujú svoju svetovú prestíž. Aj prostredie patrí k vínu. Vstup do Hotela. Raòajky so stovkou nápadov a výtvarných prvkov. Vína sveta na stoloch poslucháèov SVA. Posledná príprava kamerového snímania R. Páleš. Dr Schuller s Ing. Slezákom. Náš popredný vinár Peter Rajnic ved¾a K. Všeteèkovej. Osobnosti zo Slovenska, ktoré obohacujú vínny svet. Doc. Baroò a Doc Kumšta z VŠ zemìdelské Lendice. Poslucháèka SVA K. Všeteèková pri degustácii. Zástupcovia Lednic presneurèili lokality vín! Rozoberali sa aj príèiny kvality. Krems, tradièná nálepka na vynikajúcom víne. Jedna z degustovaných špièiek. Prof. Schuller žasol nad kvalitou poslucháèov SVA. Ïalšie svetové vína. Aj tento unikát a tam objavil. Spektrum, ktoré nechýbalo. Odryté karty pre študentov. detto Prof Schuller. Detto. Detto. Sústredenos prinášala výsledky. Závereèný obed Weinakademie a SVA.