Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Stretnutie u Majstra Plachého
Termín: 7.januára. 2010.
Legát EVIRS Mgr. Všetečka - Konstanty sa stretol v ateliéroch Majstra Vladimíra Plachého so samotným Majstrom, aby zladili zahraničné a miestne požiadavky na prezentáciu Majstrových obrazov. Klikni.
Eques Všeteèka nad návrhmu Majstra Plachého. Teamová práca prináša všeobecný úžitok. Skratka vo výtvarnom umení je našim cie¾om. Nedá sa to vymyslie na poèkanie. Ïa¾ší návrh mimoriadne invenèného výtvarníka. Uzáver v prospech èlenov EVIRS.