Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Cesta za zástavami.
Termín: 12.1.2010
Legát Eques Všetečka navštívil firmu Singo v Ružomberku, aby dal vyrobiť zástavy a kokardy s aktuálnym erbom EVIRS zapísaným v heraldických knihách, na spiatočnej ceste navštívil člena komturátu Žiliva priateľa Ladislava Čierneho v jeho novo zreštaurovanej funkcionalistickej budove, kde práve dokončievali javisko. Po milom priateľskom privítaní dohovorili vinársko - umelecké aktivity pre mesto Žilina, vymenili si skúsenosti a dohovorili spoluprácu na umeleckých projektoch, obohacujúcich kultúrny život mesta. V Prievidzi odovzdal Weinblatt pre členov legátstva Horná Nitra priateľovi D. Bohňovi. Klikni.
Banská Bystrica foto z obchvatu. Cesta na Donovaly. Nová dedina Donovaly bez vkusu je hanbou architektúry Sloven Na prírodu sa zabudlo, slovenská chamtivos v plnom rozkvete Ružomberok - venoval sa nám majite¾ firmy Singo. Výber materiálov na obnovenie zástavy. Streèno, udivený hrad nad cestným chaosom. Vrelé prijatie na pôde Žiliny, priate¾om L. Èiernym. Rytierstvo je o kultúre, v pozadí zariaïovanie javiska. Výh¾ad zo šéfovej kancelárie. Priate¾ské objatie rovnakých názorov. Zasnežovanie terénu na K¾aku po SNP.