Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Požehnanie nového vína
Termín: 22.1.2010.
Zmysluplné stretnutie členov EVIRS Dunajská Streda s príležitosti požehnania nového vína ročníka 2009 vinárstva Šambaza v Šamoríne časť Mliečno. Prezentáciu ročníka mali majitelia vinárstva Šambaza Ing. Lýdia Závodníková a Ladislav Bartal. Mimoriadne aktívny rytiersko - vinársky život regiónu navštívil konzul EVIRS Ing. František Slezák a zástupcovia susedných legátstiev. Za Nitru sa aktu zúčastnil legát Všetečka. Klikni.
Pozvánka. Zreštaurovaná budova na starej pivnici. Stretnutie, aké má by umenie, hudba, obrazy. Výborné jedlo z diviny, estetika, úprava. Všetko malo výbornú prípravu. Naši rytierski priatelia z Dunajskej Stredy. Majster Plachý sa zastavil aj napriek problému s oèami. Požehnanie s rytierskou taktovkou. Spolumajite¾ (vpravo) pán Ladislav Bartal èlen EVIRS. P.Lýdia závodníková èlenka EVIRS spolumajite¾ka. Krátko po zahájení, hlavná sála cca 200 ¾udí. Mediálny záujem o rozhovor s Ing. Lýdiou Závodníkovou. Poh¾ad do nadstavbovej pivnice. 265 roèná práca kováèa a rovnako stará pivnica. Vinárske zátišie historickej pivnice. Èlenovia EVIRS sú v popredí organizovania zmysluplných akcií L.Bartal s legátom J.Bartalošom pri vzorke vína . V zajatí histórie a archívnych vín. Aj takéto sudy patria k reprezentácii vinárstva Šambaza. Všetky miestnosti praskali vo švíkoch. S pani L. Závodníkovou sa stretli èlenovia EVIRS. Spomienka do nášho archívu. Ïakujeme p. Závodníkovej a p. Bartalovi za krásnu akciu.