Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Pán L. Šlancar v Pezinku
Termín: 10.02.10.
V dopoludňajších hodinách, v Pezinskej Thálii sa stretli zástupcovia českého Rytířstva vína s predstaviteľom EFVK a legátom Mgr. Všetečkom, aby prerokovali ďalší postup pri koordinácii vzájomných aktivít. Po stretnutí s významnými hosťami, boli pozvaní Eques JUDr Máczom na návštevu nových kancelárskych priestorov jeho firmy. Klikni
Foto, blok a diktafon - pracovné nástroje. Všeteèková, Ing. Šlancar, Ing. Hrabálková Ukazuje sa nevyhnutnos koordinácie vinárskych aktivít. Dohovorené a zosúladené, je prínosom i pre študentov SVA. Poh¾ad z pracovne JUDr. Mácza na starý Pezinok. Stará radnica, svedok významných vinárskych aktivít. Vôòa priestoru a priate¾skej kávy. Polopracovne, priate¾sky a názorových súzvukoch.