Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Ornát.
Termín: 20.02.2010.
Na základe výsledkov EVIRS - legátstvo Nitra bol pridelený zlatý ornát legátovi Nitry
Eques Mgr. Jánovi Všetečkovi v pápežskej bazilike
v Maria Loretto.
Počas stretnutia spojeného so školením bol poverený senátom OEVE koordináciou medzinárodných kultúrnych aktivít, čo znamená významný posun k otvorenej európskej koexistencii a začleneniu slovenskej časti do štruktúr EU.
Serpentíny do Maria Loretto, voda a sneh. Každá dedina so zachovanými pamiatkami. Školenie OEVE v sále kláštora. Príhovor Reinharda Diezla, medzinárodne uznávaného umelca. Judex Vladimír Plachý s hospes K. Všeteèkovou na školení. Aspekty spolupráce determinoval za Slovensko Eques Všeteèka Príprava výmeny dokumnetov, s Rein. Diezlom. Príchod slovenskej delegácie v popoludòajších hodinách. Školenie pokraèovalo za prítomnosti biskupského preláta. Administratíva a platenie aj za legátstvo Nitra. Evanjelický kòaz a umelec, akoby boli  bratia. Gróf Esterházy  s Eques Všeteèkom, pri pozvaniach do Košíc. Po omši sa v bazilike ujal slova Alfréd Tombor Rákocy Tinter Delegácia Slovenska pri odovzdávaní ornátov. Legát Nitra Eques Všeteèka pri preberaní ornátu. Spoloèné foto v  pápežskej Bazilike Maria Loretto