Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Valaská
Termín: 6.marca.2010.
Valaská na strednom Slovensku bola miestom stretnutia eques Všetečku s členmi EVIRS a známym reštaurátorom Jozefom Slivkom. Klikni.
Hrad Slovenská ¼ubèa. Hrou na fujare nás dávno nikto neprivítal. Jozef Slivka vo svojom krá¾ovstve. Nad návrhmi obradného meèa, JUDr Mácz, p. Slivka. Èlen EVIRS Ing. Uhrín v pivnici limitovanej skalou. Pripíjanie vínami Matyšáka. Príjemné prostredie chalupy JUDr Mácza. Èlenovia EVIRS sa nezaprú vynikajúcou pohostinnosou. Degustovali sme vína kolekcie Matyšáka.