Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Šenkvice nominácia salónu vín.
Termín: 8.03.2010.
V Senkviciach sa konala nominačná degustácia vín pre salón vín Slovenska. Klikni
Vinárstvo v tejto obci na vysokej úrovni. Komisie degustátorov. Èlenovia EVIRS mali nadštandardné zastúpenie. Výsledky boli obratom spracovávané. Kultúrny dom v Šenkviciach prichýlil vinárov. Legát eques Všeteèka s Ing. M.Chudým, držite¾ bronzu. Stretnutie priate¾ov. Premietané výsledky. Víaz Víno Èerný Hlohovec S Marekom Trubaèom a T. Pitoòákom z Pezinka.