Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Stretnutie členov legástva Nitra.
Termín: 17,marca.2010.
V sídle legátstva Nitra sa stretli členovia a spolupracovníci Európskeho Vinárskeho Rytierskeho Stavu, aby prejednali otázky postupu legástva na najbližšie obdobie. Stretnutie sa nieslo v pracovnej atmosfére a prijaté uzávery pomôžu všetkým členom EVIRS a OEVE. Stretnutie viedol Eques legát Mgr. Ján Všetečka Konstanty. Klikni.
Legát Všeteèka pri  radení materiálov na stretnutie. Èlenovia EVIRS Ing.Burda, Varga, Kopinec Príchod  g.r. Ing Rajnica. Rozhovor priate¾ov. Majster Plachý o svojich úspechoch v zahranièí. Legát Všeteèka vysvet¾uje prínos inovácií. Poh¾ad do rokovacieho priestoru. Levicko a Hlohovecko. Pozvánka èlena EVIRS p. Tuturu.