Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Bilancia OEVE v Esterházyho paláci.
Termín: 23.Marca.2010.
Stretnutie v Esterházyho paláci, výročná správa Ordo Equestris Vini Europae a intronizácia eques v kaplnke Esterházyho paláca Klikni
Palác vyzdobený zástavami OEVE. Zástupva Burgelandu s našimi delegátmi. Bez komentára. Empírová krása. Senátsky stôl. Stretnutie riadi prof. T.Tintera. Pán. Esterházy, Jenei, Skala. Bez slov. Rytieri z celej Európy. Foto s prof.Ungerom. Srdeèné lúèenie prof. Ungera so zástupcami Slovenska. Èínsky salón, drevené intarzie - úžasné. Trochu rakúskeho vínka pred ïa¾ším programom. Senator Esterházy s eques Všeteèkom. Poh¾ad z paláca na starý Eisenstadt. Rozhovory s eques Traiterom zástupcom Po¾ska. Plná podpora projektom aj prof. T.Tinteru. Duchovný rozmer stretnutia. Jan z Nepomuku víta v kaplnke Esterházyho. Empírové umenie v podobe sakrálnych obrazov. Chórus. Ïa¾šie nádherné dielo. Zaèiatok omše.