Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Koordinačné stretnutie v Koszegu.
Termín: 23.marec.2010.
Staré maďarské mesto Koszeg na rakúskych hraniciach, bolo miestom stretnutia členov OEVE Maďarska, Rakúska a Slovenska s koordinátorom V4 eques Mg. Jánom Všetečkom. Na stretnutí významných rytierskych predstaviteľov Maďarska, Rakúska a Slovenska - boli dohodnuté a zosúladené projekty zúčastnených strán. Navrhnuté projekty všetci považujú za prelomové a pomôžu rozvoju vinárstva, jeho kvalite a spoločenskému rozmeru. Klikni
Pred Maïarskými hranicami z Rakúska Príjemná krajina navoòaná jarou. Staré mesto Koeszeg. Zástupci maïarských rytierov aj s konzulom  p. Pammerom Príchod èlena senátu prof.Jeneho a Dr. Vogla Czárda patrí èlenovi rytierskeho stavu v Maïarsku. Jednania viedol koordinátor V4 Eques Všeteèka Vo V4 pokraèujeme v tradícii priate¾stva. Musíme si pomôc. Obrovské závereèné porcie, kalorické bomby. Spoloèné foto na záver úspešných rokovaní. Parádna architektúra rakúskych vinárov, aj u nás raz bude