Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Ritterfest v Lednici na Morave.
Termín: 27.marca.2010.
Akreditácia a intronizácia členov Evropského Řádu Rytířu Vína v Lednici na Morave s účasťou zástupcov Slovenského EVIRS sa stala dôstojnou manifestáciou kvality vína a spolupráce oboch spriatelených stavov.
Potvrdili sme trend spolupráce a vzájomného súzvuku pri organizovaní vinárskych a kultúrnych akcií na Morave a v Čechách. Stretnutie vzhľadom na prijaté uzávery v oblasti vedeckej výmeny skúseností, publikácií, konferencií - znamená urýchlenie kvalitatívnych zmien vo vinárskej produkcii
zúčastnených strán.Klikni.
Hospes Všeteèková pre hotelom MY v Lednici. Srdeèné privítanie moravských priate¾ov. Ing. Marcinèák s Eques Všeteèkom. Legát Všeteèka s predstavite¾om èeských Øádov a Rytierov Vín Zástavy nadviazali na èeské tradície. Judex Ing. Hlavaèka s legátom Nitry Eques Všeteèkom. Manželia Èerný, P. Tutura Zástupcovia Hlohoveckého regionu. Podpis medzinárodného patentu rytierstva. Rytierske slávnosti v historickom podaní. Rytier na stene, nie je náš èlen. Senátor Unger v strede s rakúskym duchovným a Ing. Šlancarom Intronizaèné listy na zástave OEVE. Intronizovaní èlenovia rytierskeho stavu. Majster Plachá s paòou v ratierskej sále zámku Lednice. Ing. Doròák organizátor vinárskych akcií vo Viedni. Dúšok vína pre vyšší stupeò - Blahoželáme. Závereèné foto. Slovenské vína pripravované na prezentáciu. Hospes Všeteèková a JUDr. Stoklasová. P.Vendelín, s riad. Sedláèkom a p. Všeteèkom Režisér Jirko Fojtík s prospektom Víno Nichta. Víno Nichta, Èerný, Golguz - akoby bol festival slovenských Takýto úspech mali vína z legátstva Nitra. Senátor Unger, p. Èerný a legát Všeteèka - o našich vínach. Ing. Doròák radca èeskej ambasády vo Viedni, s p. Pficnerom. Zástupca biskupských sklepov - ocenil naše vína. Ponuka zo slovenskej strany bola ve¾ká. O spoupráci v rámci V4 s koordinátorom Legátom Všeteèkom Dobrý uzáver speèatený dúškom z produkcie Golguz. Moravských odborníkov nadchla produkcia Víno Nichta. Rozhovory o vínach Dražoviec p. Pavol Varga.