Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Čajkovské vinobranie.
Termín: 4.október. 2008.
Neopísateľná atmosféra medzi priateľmi na vinobraní v Čajkove. Ďakujeme p. starostke Nichtovej, MUDr Muránimu a všetkým, ktorí to dokázali zorganizovať. Klikni.
Vyzdobený obecný úrad. Maliar Majster V. Plachý, Mgr. Všeteèka so zástucom vinárov. Sprievod aj s technickými pamiatkami. Prekrásne kroje Èajkova. MUDr Muráni, p. starostka Nichtová, Ing. Burdováz VÚC. Starostka p. Nichtová oceòuje významných krajanov. Nevesta z Èajkova. Odèepcovací tanec. Ïa¾šia nevesta. Èajkovský kostolík. Manželka MUDr Murániho, Majster Plachý a p. Studená. Plody zeme v kostole. Všetko spravili miestne ruky. Vyzdobený oltár - história v súèasnosti.