Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Červeník s hudbou a vínom.
Termín: 7.augusta 2010
Počas slávností v Červeníku sme dostali možnosť prezentovať projekt Hudba a Víno a oboznámiť publikum s činnosťou EVIRS. Klikni
Slávnostná výzdoba malej obce. Pódium pod zvonicou. Nebolo pomaly kde parkova. Mimoriadne obsiahly program vrátane Bílej aVondráèkovej. Príprava èasového rozpätia prezentácie. Miestni po vystúpení, robili to z nadšením. Príprava na recepciu. Jedna z pripravených pochúok. Víno Èerný s vzornou obsluhou. Pod zvonicou. Prezentácia zaèala. Preplnené a prekryté námestie. Prezentácia na svetelnej tabuli. Poh¾ad na prezentaèný priestor. p.Èerný priniesol ukážkové vína. Eques Všeteèka s Ing Heskom a jeho paòou.