Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Stiftungsfest 2008
Termín: 25.okt. 08
V Maria Loretto sa konal Stiftungsfest za prítomnosti zástupcov európskych krajín v rámci ktorého boli povyšovaní do rytierskeho stavu členovia EVIRS. Klikni.
Zaèiatok prestávky vo vinárstve Hillinger. Èlenovia nitrianskej èasti delegácie. Vinohrady Hillinger - MUDr Muráni vpravo. Barikové sudy za sklom u Hillingera. Poh¾ad z degustaènej miestnosti na naše autobusy. Oltár kostola v Marialorette. Bolo to aj s vojenskou parádou. Hodnostári cirkvi sú èlenovia OEVE.