Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Konzulátfest v Pezinku.
Termín: 5.XI.2010.
V rámci konzulátfestu v Pezinku boli rozšírené aj rady našich rytierov. Za Legátstvo Nitra bol prijatý do našich radov MUDr. Chlebo šéf. katedry VŠ. Boli odovzdané diplomy pre absolventov Slovenskej Vinárskej Akadémie v Pezinku certifikované ministerstvom školstva s možnosťou požívať skratku VinAk. Slávnostné stretnutie zastrešilo Európske Fórum Vínnej Kultúry, na ktorom sa zúčastnil aj prezident EFVK
Mgr. Všetečka - Konstanty. Klikni.
Foyer KD Pezinok. Primátor  Ing. Solga víta zúèastnených. Medzi prijímanými hospes bol aj R. Myšliwiec. Prijímanie MUDr. Chleba do radov EVIRS. p. Myšliwiec preberá listinu od eques Gráfa. Závereèné foto pred oltárom v Pezinku. Roman Myšliwiec medzi slovenskými rytiermi. S legátom eques Všeteèkom - Konstantym. Kultúrny program v KD. Závereèná klaòaèka programu. Vkusne naaranžované jedlo bolo darom Ing.Roda. Symbol Európskeho Fóra Vínnej Kultúry na hl. javisku. Hostia veèera - jeden z množstva stolov. Spoloèné foto priate¾ov, pred odovzdávaním diplomov. Skladate¾ Michal Dírer s vo¾nou klavírnou improvizáciou. Otvárací prejav eques Mgr. Všeteèku - Konstantyho. Prebratie diplomu SVA so závereèným  titulom VinAk. Dvaja VinAkademivi - riadite¾ka Všeteèková a Mgr. Pitoòákom. Spoloèné foto diplomantov. Výstava panelov Európskeho Fóra Vínnej Kultúry na chodbe KD. Na poèes po¾ských hostí Goralu.... Tance a veselica uzavreli veèer.