Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Príprava výstavy Majstra Plachého
Termín: december 2008
Umelci - Majster Plachý a p. Všetečka - Konstanty sa stretli pri výbere diel na pripravovanú výstavu v Levicach v rámci projektu Hudba a Víno. Klikni
Výtvarník Majster V. Plachý a Mgr.Art. Všeteèka-Konstanty Priate¾ská konštrukèná atmosféra. Rozsiahle dielo Majstra dáva možnos pre neomedzené varianty