Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Posledné korekcie termínov V4.
Termín: 21 - 22. XII.2010.
Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry eques Všetečka navštívil Olomoucko a rakúsky Eisenstadt, kvôli posledným korekciám programov V4 pre prvú polovinu roku 2011. Plánované stretnutia sú nadštandardným prínosom pre rozvoj vinárstva, vinárskej tradície a vinárskeho školstva. Medzinárodná komunikácia je cestou ku kvalite, produktu, vzťahov. Klikni
Vianoèné trhy na Myjavskom traktore. Cesta na Ostrý vrch vo Vbovciach. Myjavské kopanice. Nový vstup do Olomouca. Voanoèné trhy na starom námestí v Olomouci. S prof. Voglom pred bilaterálnymi rozhovormi. V4 v pracovni prof. Vogla. S prof. Tinterom pred schva¾ovaním termínov. Malá improvizovaná recepcia po príchode slovenského kordinát Práve vytlaèený èasopis OEVE, sú v òom aj aktivity SK. Prizvaný právnik OEVE, udobril navrhované východiská.