Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Príprava prezentačnej prednášky pre Maďarsko.
Termín: 27.jan. 2011.
Vo večerných hodinách sa zastavil za Majstrom Plachým v jeho pobytovom mieste eques Všetečka,aby upresnili prezentačnú prednášku pre maďarských členov OEVE v rámci cyklu pomoci OEVE pre V4. Začína sa tým dôležitá ceste využitia vinárskeho umenia rakúskych vinárov v prospech vinárov V4. Klikni
Prednáška  v nemèine a maïarèine. Textové posolstvo, kvôli problematike v ktorej sme doma. Do rádu sme priniesli opä èosi nového. Európska spolupatriènos a porozumenie. Prezentácia slovenských vinárov v inej rovine.