Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Prvý deň na zámku Vasszeczényi.
Termín: 3.febr.2011. Prvý deò.
Školenie Ordo Equestris Vini Europae v spolupráci s International Visegrad Fund pritiahlo svojim obsahom prominentných vinárov Maďarska i vládnych zástupcov pre turistický ruch. V priateľskej atmosfére prebehlo zoznamovanie s výsledkami vinárskych produkcií zúčastnených krajín V4 a Rakúska, na ktorom mimoriadne zabodovalo víno produkcie fy. Vinidi Báb v réžii člena EVIRS Romana Holeca, ktoré prezentovala hospes Všetečková. Klikni.
Model zámku na zámku. Zámok je sídlo Maïarského Rytierskeho Stavu. Prieèelie budovy spravilo dojem. Jedna z prezentaèných malieb. Hlavný vchod s domicilom OEVE. V predstihu sme pripravovali konferenciu za SK. Vlajky, prospekty, drobnosti zo Slovenska.... Príprava prezentacií pre druhý deò. Prichod prof. Vogla z Eisenstadtu. Hostite¾ Isztván Pammer ukazuje foto rytierskeho života. Dôstojné priestory maïarského konzulátu, ktoré nám chýbajú.. Vzorky Vinidi prefektne prezentovala hospes Všeteèková. Slovenské víno sa stalo hitom veèera. Víno zjednotilo národnosti na názoroch. Ve¾mi sme sa tešili z výsledkov degustácie. Predstavovanie rakúskych vín prevzal známy vinár Hans Gregor Poháre s rytierskymi znakmi. p. Všeteèková, Hans Gregor prof. Vogl a prof. Graf. Prospekty vinárstva Vinidi zaujali svojou výtvarnou stránkou Rytierska veèera zakonèila prvý deò pobytu.