Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Vasszeczényi deň druhý.
Termín: 4.febr. 2011.
Prednáška o podpore vinárstva V4, kultúrne aktivity prezentácií vinárov, hľadanie a nachádzanie atraktivít na podporu turistického ruchu V4, prezentácia slovenského prínosu ku tejto téme, touto časťou bol poverený prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Mgr. Ján Všetečka - Konstanty. Prítomných prekvapil prednáškou v maďarskom, nemeckom, českom jazyku. Organizáciou takýchto podujatí prispieva OEVE k pozdvihnutiu európskeho vinárstva bez kvalitatívnych turbulencií post socialistickej časti EÚ. Klikni
Poh¾ad do raòajsšieho parku zámku Vasszeczényi. Hospes Všeteèková, prof. Graf a Eques Všeteèka. Dobrá príprava vzbudila záujem. Prezident EFVk Mgr. Všeteèka pri prednáške. Celkový poh¾ad na auditórium. Národné vzahy v kontexte celku. Jedna z diskusných prestávok. Slnko po dlhej zime všetkým robilo dobre. To o èom snívajú naši vinári, tu už funguje. VIP hostia pod zástavou OEVE. Prof. Ing. Dr h.c. J.  Jenei s tlmoèníkom pri prednáške. Konzul rytierov Maïarstva Isztván Pammer odovzdáva posolstvo Aj pri odchode sa preberali spoloèné plány do budúcna. Západ slnka nad Neusiedelským jazerom. Maják jazera nad topiacim sa ¾adom. Zátišie s loïkou a ¾adom. Miesto, kam sa urèite vrátime.