Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Dražovce, Valentýn, Bartók.
Termín: 12.febr. 2011.
Tretí ročník Valentínskej čaše pod vedením člena EVIRS Pavla Vargu sa zapísal medzi úspešné stretnutia roku 2011. Prvý krát v histórii stretnutí vinárov a priaznivcov vína sa usporiadatelia podujali podčiarknuť osobitosť jednej z najstarších slovenských vinárskych lokalít spomienkou na svetoznámeho skladateľa Bélu Bartóka, ktorý počas pobytu v Dražovciach nahral, zaevidoval a nakoniec časť ľudových pesničiek aj vydal, čím posunul tento hudobný odkaz do banky hudobného dedičstva Európy. Klikni
Stretnutie pred prázdnym javiskom p. Všeteèková s p. Vargom. Dievèatá pri degustaènom stole pred príchodom hostí. Hlásenie bubeníka..... Piesne upravené Bartókom zaspieval folklórny súbor. Prezident EFVK eques Všeteèka legát Nitry Revitalizácia pôvodného znaku spolku vinárskeho Dražovce. Odovzdanie pamätnej listiny výbornému vinárovi p. Mišutovi. Rozhovor s riadite¾om Chateau Topo¾èianky p. Valdnerom. Vinári pri svojej profesii o svojich výsledkoch. Bartókove piesne zneli poèas celého veèera. Talentovaná fotografka a vinárka Daniela Mišutová v strede. Porozumenie vinárov pro dobrom víne Dražoviec. K dobrej nálade prispela pohostinnos.