Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Koordinačný výbor.
Termín: 21.II.2011.
Prezident eques Všetečka - Konstanty sa zúčastnil koordinačného výboru V4 v Eisenstadte.
Podpora týchto stredoeurópskych stretnutí je jednou s priorít Ordo Equestris Vini Europae. Klikni
Priate¾om sa nechodí s prázdnymi rukami. S prof. Voglom v Burgenlande. Príprava vlajoèiek na rokovacích stoloch.