Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Okrúhly stôl v Pezinku
Termín: 21.II.2011.
Vedenie EVIRS a OEVE pre Slovensko sa zišlo v starej radnici v Pezinku. Vypočuli sme hodnotenia, ale pre krátkosť času sme nemali priestor k vyjadreniu, komentoval Eques Všetečka. Klikni
Mons. Bohunický s eques Všeteèkom. Èakanie na meškajúcich kolegov. JUDr Stopka s Majstrom vinárom p. Macíkom. Èlenky EVIRS p. Macíková a Vinak Všeteèková. Preslov Mons. Bohunického pred veèerou. S majite¾om reštaurácie a priate¾om Tomášom Pitoòákom