Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Príprava festu.
Termín: 3.marca.2011.
V Hlohovci sa zišli zástupcovia vinárov s legátom Nitry eques Všetečkom, pri obhliadke pivničných priestorov vytypovaných pre vinársky festival, ktorý bude v priebehu septembra. Klikni
Budova starého kláštora so svojimi tajomstvami. Zástupci EVIRS p.Tutura a p. Všeteèka Pred vchodom do katakomb. Vedie to kamsi. Kamenné výklenky bez urèenia. Zaujímavé chodby. Jeden z výklenkov, teraz slúžiacich za sklad. Ve¾ká miestnos s lešením. Páter Leopold si uvedomil náväznosti. Ideme do toho, je to pre mesto, kláštor aj vinárov.