Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Levický sviatok vinárov.
Termín: 7.3.2011.
Mesto Levice zastúpené primátorom Ing. Mišákom člen EVIRS Ing. V. Kuťka pripravili decentnú vinársku slávnosť z príležitosti ľudovej tradície "pochovávanie basy". Tohoto podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia okolitých vinárskych obcí. Na veľké prekvapenie, vzhľadom na nepriaznivú úrodu roka - 2010, vína boli
precízne pripravené a neprejavili sa v nich dôsledky neúrody. Naopak, bodovali vína aj neznámych, doteraz neprezentovaných lokalít, ako Jabloňovce....
Eques Všeteèka s èajkovskými hodobníkmi. MUDr Muráni, Všeteèka, p. Uhnák a Ing. J.Uhnák V rozhovore s priate¾mi. Súbor z Èajkova predurèený úspechu. Pekné vína vždy lákajú. MUDr Muráni s hosp. Vinak Všeteèkovou o genéze odrody Devín. S primátorom p. Mišákom a èlenmi EVIRS p. V. Kuka v strede.