Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Šenkvice degustácia vín 2010.
Termín: 10.3.2011.
V Šenkviciach prebehla degustácia vín ročníka 2010. Zúčastnila sa ich členka EVIRS p. K. Všetečková.
klikni
Šenkvice vstup. Poh¾ad do degustaènej miestnosti. P.Všeteèková a B. Fischer èlenovia EVIRS. Priatelia od kvality vína. Foto pred zaèiatkom.