Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Vinárska škola Klosterneuburg.
Termín: 11.marca.2011.
Pokračovanie pomoci krajinám V4 pod gesciou Višegrádskych fondov sa uskutočnilo v jednej najznámejších vinárskych škôl v Klosterneuburgu.
Prednášok sa zúčastnil nielen profesorský zbor školy, ale aj jej riaditeľ prof. Vogl. Legát Nitry Mgr. Všetečka oboznámil prítomných profesorov a študentov so štatútom Interanational Visegrad Fund, so zmyslom pomoci a spolupráce s Ordo Equestris Vini Europae. Vedenie školy ústami svojho riaditeľa, odsúhlasilo svoju aktívnu pomoc pri výchove odborníkov z krajín V4. V najbližšom čase prebehnú rozhovory na túto tému. Klikni
Technická príprava prednášok. Ako sa prednáša v nemèine opätovne vyskúšal Mgr Všeteèka Milí a prívetiví. Študenti V4 sú v tomto procese. Pozorné auditórium. Prof. Pleil šéf vinárov Rakúska. Hodiny vysvet¾ovania, všetko o nových odrodách. Hodnotenie kvalít - ako súèas evolúcie vo vinárstve. Ferdinand Regner, genetický super odborník. Aj prirodzený výber, aj genetika vytvárajú nové možnosti. Profesorský zbor vytvoril medzinárodnú úroveò. Slávnostný obed v školskej jedálni.....Máme èo dobieha v šk Riadite¾ školy si vážil našu prítomnos. Aj toto je súèas školy. Degustaèná miestnos a vína nových odrôd. Zápis do knihy cti. Profesor genetiky viedol degustáciu. Vína bez názvu iba s èíslami - urèujú budúcnos. bez komentára - radšej. Eques Všeteèka pri zápise do knihy cti. Škola, ktorá urèuje kvalitu.