Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Stiftungfest.
Termín: 12.03.2011.
V Klosterneuburgu bolo medzinárodné stretnutie členov OEVE. Súčasťou obradu bola spomienka na rytierov, ktorí opustili naše rady. Klikni
Po dlhej zime -  sú aj katedrály krajšie. Slávnostné stretnutie rytierov. Závereèné foto z povyšovania. Smútoèná zástava akt poslednej rozlúèky. Chví¾a ticha za tých. ktorí opustili naše rady. Príjemný veèer v starom meste. Ako to robia, že je tam všade èisto? Jedna zo starých stavieb.