Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Vine tasting
Termín: 18.marca 2011.
Dobrou voľbou sa ukázali Šenkvíce ako miesto na prezentáciu slovenského vinárstva. Akcia v takom rozsahu je nezvládnuteľná bez podpory mesta - či obce. Počet prihlásených ľudí sa v krátkom čase rozrástol do nečakaných rozmerov a bohužiaľ desiatky záujemcov sme poprosili o prepáčenie, že sa nemohli zúčastniť tohoto stretnutia. Klikni.
Prvé stretnutia zástupcov Nitry, Hlohovca a Dunajskej stredy Šéf vinárov p. Kocanda osobitne vítal prítomných Po vážnych zdrav. problémoch privítali eques Všeteèku. Vždy je to o prítomnosti a plánoch ïalej. Zástupci zahranièných organizácií. Pod logom International Visegrad Fund. Nová funkcia obecného domu. So zástupcom OEVE prokonzulom Burgenlandu Ernstom Wedelom. Cesta do kostola. Cesta obcou. Príhovor o európskej spoluprávu E.Wedela. Nabitý interiér starého kostola. Èisté v èistom. Závereèné foto po bohoslužbe. Hustejšie da stolièky jednoducho neexistuje. Stoly vkusne pripravené s menovkami a na mená. Príhovor JUDr Mácsa. Starosta obce s privítacím príhovorom. Sólista opery SND Janko Babjak. Stretnutie p. Babjaka s exsólistom opery SND Eques Všeteèkom Výstava o histórii dala stretnutiu dejinný rozmer. Vynikajúca vinárska rodina Macíkových z Tokaja. Dokonale preplnená sála. P.Hacaj, držite¾ množstva vinárskych ocenení.               Majster Plachý, JUDr Mács s Ing. J.Rajnicom. Obsluha v rukavièkách sa èinila. Aj vzdialená Valaská mala svoje zastúpenie.