Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Stretnutie najvyšších predstaviteľov OEVE.
Termín: 9.apríla 2011.
Prelomové stretnutie najvyšších predstaviteľov OEVE a spolupracujúcich krajín. Pomoc krajinám V4 pri všestrannom rozvoji vinárstva, vinárskeho školstva, enoturizmu sa stala kľúčovou témou tohoto stretnutia. Eques Všetečka oboznámil slávnostné auditórium so vznikom Višegrádskeho zoskupenia, jeho historickým pozadím a súčasným poslaním.
Myšlienka pomoci V4 sa stáva hnutím a prioritou predstaviteľov OEVE. Senát OEVE privítal medzi sebou zástupkyňu International Visegrad Fund p. Katerzinu Grabiňski, ktorá vo svojom prejave poďakovala senátu za túto významnú pomoc. Teraz je na našom zoskupení V4, ako využijeme túto historickú ponuku, povedal po stretnutí Eques Všetečka. Klikni
Prijatie p. Katerzyny Grabiòsky Prvým senátorom T.Tinterom. Pani K. Grabinsky pozdravil prof. Vogl .            verenec S profesorom Po¾nohospodárskej Vysokej školy vo Viedni. Príprava prednášky o Višegráde na Esterházyho zámku. Ponuky pomoci vysokého školstva, vypoèula aj p. Grabiòski. Senát prijal so súhlasom prejav p. K.Grabiòski. Aj prof. Skala vo svojom prejave spomenul prioritu V4. Referáty o nových krajinách. Pomôžeme aj Albánsku. Kvôli V4 sa mení aj www.stránka, teraz prepojená na TV Eisen Podpora hnutiu v prospech V4 aj z úst primátora. Prof. Vogl o nutnosti prepojenia stredoeurópskych krajín. S prof. Nekvasilom o pomoci èeskej strane. So senátorom Ungerom o nutnosti zmien na Slovensku. Pani. K.Grabiòski v rozhovore so senátormi. Poh¾ad na jarný Eisenstadt z Esterházyho zámku. Macík Winnery aj s vínom J.Uhnáka zastupovali Slovensko. Mediálne zastúpenie stretnutia z Viedenského rozhlasu. Záujem o slovenské prospekty Macík Winnery. Propagácia - dôležitá súèas stretnutia. Zástupci jednotlivých krajín prejavili záujem o spoluprácu. P.Grabinski v informaènom kole senátorov. Závereèné foto pred odchodom.