Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Senátfest venovaný V4 vo Viedni.
Termín: 15.apríla.2011.
Vo Viedni sa konalo stretnutie viedenských rytierov venované V4, ktoré zvolal senát Ordo Equestris Vini Europae. Kostol starej radnice privítal významných hostí. Medzi povyšovanými bol aj člen EVIRS p. Ing Strákoš, ktorému sme zablahoželali k povýšeniu do stupňa Consiliarius. Rakúska strana prekvapila účastníkov v spoločenskej časti, kedy boli pozvaní do najstaršej pivnice vo Viedni, ktorá pamätá ešte starých rimanov. Prejavy, vyjadrujúce podporu tomuto európskemu hnutiu prinášame v kolonke Európskeho Fóra Vínnej Kultúry. Dáva tomuto stretnutiu práve rozmer spoločensko - filozofický, ktorý lepšie vystihuje stretnutie, ako táto obrazová časť. klikni
Vlajky krajín V4 èakali na hostí. Slávnostná intronizácia v kostole starej radnice. Významní po¾skí hostia p.Z.Machej s manželkou. Povyšovanie ing. Strákoša v kostole Starej radnice. Závereèné foto. Prezident EFVK v rozhovore s p. Machejom. P.Gaal z vedenia viedenského magistrátu. Po¾ská èas hostí. Atmosféra pivnice z rímskych èias. Prof. Tintera v spoloènosti eisenstadtského teamu. P.Ing.R. Strákoš s pôvabnou dcérou. Topo¾èianske vína, Muller z Rybníka a Rajnicové vína slávili Hostí zaujímali prospekty. Vína predstavil Eques Mgr. Všeteèka - Konstanty V4 vzbudila záujem. Atmosféra veèernej Viedne, prekrásna jar. Majster V. Plachý s po¾skou delegáciou. Krásne zátišia èistého mesta.