Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Dramaturgia na rok 2009
Termín: 22.01.09.
V sále Univerzity v Bratislave sa zišli dlhoroční priatelia v umení na besede.
Judex de Vino Mgr. Všetečka ujasnil s prítomnými plán práce na rok 2009 v nitrianskej oblasti, dohodol termíny učinkovaní v cykle Hudba a Víno. Klikni
Mgr.Všeteèka s Dr. S.Bachledom Prišiel aj nevidiaci herec Stano Danèiak Hus¾ový virtuóz prof. Peter Michalica. Dr Èervený teológ a vynikajúci èlovek. Skladate¾ Igor Bázli s priate¾mi.