Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Stretnutie rytierov v Bořeticiach.
Termín: 4.augusta.2011.
Na pozvanie českých rytierov vycestovala do Bořetic delegácia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, vedená jej prezidentom Mgr Všetečkom. Česká strana navrhla pokračovanie všetkých spoločných rozbehnutých projektov s osvedčenými partnermi na slovenskej strane a vyjadrila pochopenie pre prehlasovanie slovenských členov EVIRS do českých radov, - po škandáloch v pezinskom vedení tejto organizácie. Klikni
Vinárska dedinka Boøetice. Hospes Všeteèková pri uvítaní vo vinárstve Jedlièka. JUDr. Jedlièka v rozhovore s P.Tuturom. Peèená dobrota sa chystá........ Orvorenie priate¾ského stretnutia. JUDr Jedlièka s Majstrom Plachým. Spoloèné foto. Priate¾stvo stme¾ujú spoloèné projekty. Nádherný letný deò s vynikajúcim vínom. S p. Šlancarom o projektoch. Priatelia.