Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Legátfest Bratislava
Termín: 20.3.2009.
V reprezentačných priestoroch Ministerstva zahraničných vecí v Bratislave sa konal Legátfes Bratislava 2009. Zúčastnila sa delegácia Nitrianskeho legátstva. Klikni
Pred vstupom do budovy MZV Ing. Hlavaèka s maželmi Vargovými K nitrianskej delegácii sa pridal Majster V.Plachý. Ve¾mi pekne adjustovaný jedálny lístok a vínna karta. Kapela vítala krásnymi pesnièkami Slovenska. Príchod ceremoniálov. Slávnostná sv. omša v podzemí Palugyaovho paláca. Výborná kázeò dôstojného pána Bohunického. Hymny v podaní zboru tvorili hudobné pozadie. Medzi povyšovanými boli popredné osobnosti Slovenska. Záujem televízií bol nemalý. Závereèné foto. Séria degustácií slovensko - rakúskych výrobcov. Degustácia pri zástupcoch legátstva Nitra. Pani Všeteèková, manželia Porubskí a Majster V.Plachý.