Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Stretnutie v Čajkove
Termín: 1.4.2009
Členovia Európskeho Vinárskeho Rytierskeho stavu na návšteve vo Víno Nichta Čejkov. Klikni
Adresa majite¾a vinikajúcich vín. Pred vyrobnou halou p. Nichtu v Èajkove Obloha na pozadí. Majite¾ otvára f¾ašky prekvapenia pre hostí. Príhovor Judex Všeteèku . 100 slov o propagácii. Vynikajúcim hosom bol Dr. L. Vrtel odborník na heraldiku. Jeho prednáška bola súèasou degustácie. Obe výborné. MUDr Jaromír Muráni o výnimoènosti tufov pre kvalitu vína. Jozef Uhnák o kvalite produkcie Rybník - Èajkov. Jeden z vynikajúcich produktov Vína Nichta.