Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Legátfest Dunajská Streda
Termín: 1.5.2009
V Dunajskej Strede sa uskutočnil legátfest a medzinárodná súťaž vín MUNDUS. Na slávnostnej omši boli akreditovaní noví členovia Európskeho Vinárskeho Rytierskeho Stavu. Medziinými za Nitranské komturei Katarína Všetečková riaditeľka Zámku u Grófa. Klikni.
Nádvorie Dunajskostredskej radnice za zapåòalo rytiermi. Zástupcovia nitranského komturátu. P. Katarína Všeteèková s MUDr Muránim, jeho manželkou a p. M Slávnostný sprievod do kostola. V centre Dunajskej Stredy. konzul Ing.Slezák odovzdáva insígnie p. Všeteèkovej. ThDr. Bohunický pri akte akreditácie p. Všeteèkovej. Odovzdávanie dekrétu Ing. Kamenárom p. Všeteèkovej. Spoloèné foto v kostole. Krásne pripravená peèienka zahájila slávnostnú veèeru. Vybraté z množstva vín. Eques Bartaloš pri slávnostnom zahájení. P.Železný zástupca vinárov v Europarlamente. Rozhovory o víne boli súèastne degustáciou vín p. Železného. Judex Všeteèka s judex V.Plachým a Ing Rajnicom.